Reklamačný poriadok

pre internetový obchod na webovej stránke www.fotomart.sk

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

Pixer s. r. o., so sídlom Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava, IČO: 50 690 311, DIČ: 2120426924, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 117024/B

telefón: +421 903 477 477

email: info@fotomart.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri jeho prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a/alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (,,záruka“). 

1.2. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sú spôsobené v dôsledku nesprávnych alebo nevhodných podkladov dodaných od kupujúceho alebo údajov zadaných kupujúcim v objednávke. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady vzniknuté zmenou vlastností tovaru alebo poškodením, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho používania, nesprávneho uskladnenia, nevhodnej či zanedbanej údržby alebo iného nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru ani vtedy, ak kupujúci spôsobil vadu tovaru sám; ak vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním; ak boli vady spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nadmerným používaním tovaru a ak vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy. Za vadu tovaru sa nepovažuje prirodzená zmena vlastností tovaru z dôvodu prirodzených zmien materiálu, z ktorých je tovar vyrobený. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predaného tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takého tovaru dôjde k jeho celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

1.3. V prípade výskytu vady na zakúpenom tovare, je kupujúci oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za túto vadu uvedené v článku 4. tohto reklamačného poriadku.

1.4. Ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za vadu existujúcu už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ Predávajúci nepreukáže opak.

2. ZÁRUČNÁ DOBA

2.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.

2.2. V prípade výmeny vadného tovaru začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

3. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

3.1. Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí tovaru ho skontrolovať a reklamovať zjavné vady, najmä množstevný a sortimentný rozdiel alebo znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).

3.2. Práva zo zodpovednosti za vady (,,reklamácia“) môžu byť uplatnené iba v záručnej dobe. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

3.3. Reklamáciu je možné uplatniť e-mailom na info@fotomart.sk; v prípade uplatnenia reklamácie písomne alebo e-mailom je potrebné zaslať oznámenie o reklamácii, uviesť v ňom vady, ktoré má tovar a právo podľa čl. 4 nižšie, ktoré si kupujúci uplatňuje ako navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie tovaru a uviesť číslo objednávky alebo priložiť fotokópiu dokladu o kúpe (faktúru), inak reklamácia nemôže byť prijatá.

3.4. Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach v súvislosti s uplatnením reklamácie.

4. PRÁVA KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci má možnosť voľby jedného z nižšie uvedených práv. Len čo kupujúci vykoná voľbu a uplatní si jedno z práv, je svojím prejavom vôle viazaný a vykonanú voľbu nemôže jednostranne meniť.

4.2. Ak kupujúci reklamuje odstrániteľnú vadu (t.j. vada, ktorú možno odstrániť a nedôjde pritom k zmene vzhľadu alebo funkčnosti tovaru) má kupujúci právo:- na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady alebo- na výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak sa vada týka len súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vadyPredávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.3. Ak kupujúci reklamuje odstrániteľnú vadu, ktorá sa opätovne vyskytla po oprave (najskôr po dvoch opravách) alebo ak reklamuje viac odstrániteľných vád súčasne (t.j. najmenej tri) a tieto skutočnosti bránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo:- na výmenu tovaru alebo - na odstúpenie od zmluvy (t.j. vrátenie tovaru a vrátenie kúpnej ceny).

4.4. Ak kupujúci reklamuje neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo:- na výmenu tovaru alebo - na odstúpenie od zmluvy (t.j. vrátenie tovaru a vrátenie kúpnej ceny).

4.5. Ak kupujúci reklamuje inú neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. O výške zľavy rozhoduje predávajúci. Pri určení jej primeranosti prihliadne k tomu, o koľko sa v dôsledku vady znížila obvyklá cena tovaru, najmä so zreteľom na rozsah vady a možnostiam, za ktorých je možné tovar i s vadou užívať.

4.6. Ak je tovar predávaný za nižšiu cenu má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

4.7. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

4.8. Pre účely odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto reklamačnom poriadku je kupujúci povinný zaslať poštou alebo e-mailom alebo osobne predložiť predávajúcemu oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, spolu s uvedením dôvodu odstúpenia, kontaktnými údajmi kupujúceho a bankovými údajmi, na ktoré má byť kupujúcemu vrátená kúpna cena za reklamovaný tovar.

5. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa článku 4 vyššie si kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.2. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Ak kupujúci reklamáciu uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, informuje kupujúceho, komu môže zaslať tovar na odborné posúdenie, počas ktorého záručná doba neplynie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Ak kupujúci reklamáciu uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, informuje kupujúceho, komu môže zaslať tovar na odborné posúdenie, počas ktorého záručná doba neplynie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia, ktoré je v prospech kujúceho, ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady.

5.5. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie obsahujúce dátum uplatnenia reklamácie, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Ak nie je možné potvrdenie vydať ihneď pri uplatnení reklamácie, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.6. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, obsahujúci dátum a spôsob vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, príp. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Ak kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, môže sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho – spotrebiteľa zamietne alebo na žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu subjektu alternatívneho riešenia, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č. 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk TU).Kupujúci – spotrebiteľ je tiež oprávnený využiť Európsku platformu na riešenie sporov online RSO (http://ec.europa.eu/odr).

6.2. Práva a povinnosti, ktoré tento Reklamačný poriadok neupravuje sa riadia slovenským právom, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.6.3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 23.11.2022.

Pixer s. r. o.

Tomáš Tkáč, konateľ